Regulamin szkoleń

W ramach projektu pt. „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT”, POKL.09.04.00-06-008/09, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

§ 1 Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT” realizowany w ramach umowy
nr 156 POKL.09.04.00-06-008/09 z dnia 17.07.2009 r. podpisanej pomiędzy VULCAN sp. z o.o. a Samorządem Województwa Lubelskiego jako instytucją pośredniczącą w wyniku wygranego konkursu na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

b. stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą szczegółowy opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem www.projektlubelski.vulcan.edu.pl,

c. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin szkoleń w ramach projektu pt. „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT”, zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

d. organizatorze – należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51 – 116 Wrocław,
 
e. rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN,

f. zgłoszenie na szkolenie, formularz zgłoszenia na szkolenie – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenie dokonane poprzez formularz  udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem lub pocztą lub e-mailem do biura projektu,

g. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia na szkolenie poprzez formularz udostępniony w internetowej bazie szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu, i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji, o których mowa w § 3 regulaminu,

h. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniu. Procedura uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 7-9.

§ 2 Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać nauczyciele:
§ 3 Proces rekrutacji

1. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:
2. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 500 osób.
 
3. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową.
4. Na etapie wypełniania formularza zgłoszenia na szkolenie, osoba zainteresowana szkoleniem deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Propozycja terminu i miejsca szkolenia zostanie przesłana przez organizatora wraz z decyzją o zakwalifikowaniu.
 
5. Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:
6. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie wraz z podaniem proponowanego terminu i miejsca szkolenia zostanie przekazana osobie zakwalifikowanej przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
7. Osoba zakwalifikowana, po otrzymaniu informacji o tym od organizatora, powinna pobrać ze strony internetowej projektu i wypełnić:
oraz niezwłocznie przesłać podpisane dokumenty faksem pod numer: 081 534 61 84
lub e-mailem: projektlubelski@vulcan.edu.pl do organizatora.
 
Oryginały podpisanych dokumentów należy zabrać ze sobą w pierwszy dzień szkolenia i przekazać trenerowi lub odesłać niezwłocznie drogą pocztową na adres biura projektu:
ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, z dopiskiem „ Szkolenia ICT dla nauczycieli”.
 
8. Decyzję o przyznaniu osobie zakwalifikowanej statusu uczestnika projektu podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:

9. Informację o nadaniu statusu uczestnika projektu, zostanie przekazana każdemu uczestnikowi przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Powinien on zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem), na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W tej sytuacji na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

11. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu. Powinien wówczas złożyć w siedzibie organizatora szkoleń oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.

12. Rezygnacja z udziału w szkoleniach, bez względu na moment jej dokonania, może wiązać się z odebraniem rezygnującemu praw dostępu do platformy edukacyjnej.

§ 4 Struktura szkolenia

1. W ramach projektu przewidziano szkolenia realizowane w 2 częściach, obejmujące następujące zakresy tematyczne:

  • Część I "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w pracy nauczyciela", obejmująca 32 godziny dydaktyczne,
  • Część II "Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na cele edukacyjne", obejmująca 8 godzin dydaktyczny, związane z aplikowaniem o fundusze z UE.
2. Uczestnictwo w dwóch częściach szkolenia jest obowiązkowe.

3. Każda edycja szkolenia obejmuje 40 godzin, tj. 32 godzin szkolenia w ramach części I i 8 godzin szkolenia w ramach części II.

4. Standardowo zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, tj. od 8.00-15.00, po 8 godzin dziennie (8 x 45 minut plus przerwy), w okresie od października 2009 do grudnia 2010 r.

5. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator w trybie określonym w § 3 punkt 4-6 regulaminu.
 
§ 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu
 
1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z poczęstunku.
 
2. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej Fronter na okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia pod warunkiem ukończenia szkolenia, określonym w punkcie 5.
 
3. W związku z tym, że szkolenia odbywają się w godzinach pracy oraz że mogą odbywać się w miejscowości innej niż miejsce pracy uczestnika szkoleń, każdy uczestnik powinien zadbać we własnym zakresie o zgodę przełożonego na uczestnictwo i oddelegowanie na szkolenie.Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

4. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.
 
5. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na co najmniej 80% przewidzianych zajęć.
 
6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego w trakcie szkolenia.
 
8. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
9. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt 8. w następujących etapach:
  • wypełniając formularz rejestracji w internetowej bazie szkoleń,
  • wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszenia” na szkolenie (on-line lub drogą tradycyjną),
  • wypełniając i wysyłając na adres organizatora dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu",
  • wypełniając dodatkowy formularz, zbierający dane do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniony przez organizatora osobom będącym uczestnikami projektu,
  • ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu organizowanym po zakończeniu projektu.

10. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

§ 6 Przepisy końcowe

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

2. Regulamin obowiązuje od 17 lipca 2009 r.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-05-31