Dokumenty do pobrania

Kto powinien pobrać dokumenty?

Osoby, które po wysłaniu formularza zgłoszeniowego – otrzymają od organizatora potwierdzenie telefoniczne lub poprzez e-mail.

Sposób postępowania z dokumentami

Osoby, które otrzymały informacje o zakwalifikowaniu, powinny pobrać niżej wymienione dokumenty, wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami i niezwłocznie przesłać do organizatora za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (zeskanowane dokumenty w załączniku).

Oryginały tych dokumentów należy dodatkowo niezwłocznie przesłać drogą pocztową.
Przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów jest warunkiem uzyskania statusu uczestnika projektu.
 
Gdzie odesłać dokumenty?
 
Dokumenty należy odesłać:

Lista dokumentów do pobrania:

     
DATA AKTUALIZACJI: 2010-05-31